ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົ່ງ
1. ອະທິບາຍສັບ
1.1 ຜູ້ສົ່ງພັດສະດຸ” ຫມາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ເປັນຜູ້ສົ່ງໃນໃບມອບສິດຂົນສົ່ງ
1.2“ຜູ້ຮັບພັດສະດຸ” ຫມາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ເປັນຜູ້ຮັບໃນໃບມອບສິດຂົນສົ່ງ
1.3“ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ” ຫມາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ
1.4“ພັດສະດຸ” ຫມາຍເຖິງບັນຈຸພັນຫີບຫໍ່ ຫລື ແກັດທີຢາກຈັດສົ່ງ ແລະ ທາງບໍລິສັດສາມາດຈັດສົ່ງໂດຍຜ່ານໃບມອບສິດຂົນສົ່ງ
1.5“ໃບມອບສິດຂົນສົ່ງ” ຫມາຍເຖິງໃບຕາຕະລາງ ຫລື ເອກະສານໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍພັດສະດຸ
1.6“ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົ່ງ” ຫມາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານສະບັບນີ້
2. ການຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງຂອງທາງບໍລິສັດ
ເມື່ອໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ສົ່ງພັດສະດຸໃຫ້ທາງບໍລິສັດ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເງື່ອນໄຂໃນນາມຜູ້ມອບສິດຂົນສົ່ງ, ຜູ້ທີຖືກລະບຸຊື່ເປັນຜູ້ຮັບພັດສະດຸ. ທ່ານ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກຜູກມັດໂດຍຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
3. ສິນຄ້າ ແລະ ພັດສະດຸຕ້ອງຫ້າມ
ທາງງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຝາກພັດສະດຸທີ່ເປັນວັດຖຸໄວໄຟ, ສັດລ້ຽງ, ອາຫານທີ່ມີກິ່ນເໝັນ, ວັດຖຸທີ່ເປັນຂອງເເຫຼວຢູ່ພາຍໃນ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ພືດພັນຕ້ອງຫ້າມ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ, ຫາກພັດສະດຸທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຜູ້ສົ່ງ(ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ)ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ.
ພັດສະດຸຕ້ອງຫ້າມ:
1) ປະເພດເຄື່ອງ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນ:ຢາເສບຕິດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
2) ສີນຄ້າທີບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີອາກອນ
3) ສິນຄ້າປະເພດທີ່ເເຕກຫັກງ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີການແພັກທີ່ຮັບປະກັນ(ປະເພດແກ້ວ, ໂຖດິນ ແລະ ອື່ນໆ)
4) ສິນຄ້າອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ລະເບີດ,ອາວຸດເສີກທຸກປະເພດ
5) ພັດສະດຸທີ່ເປັນວັດຖຸໄວໄຟ, ຫມໍໄຟ ຫລື ແບດເຕີຣີ້ເກົ່າ ທີໃຊ້ງານແລ້ວ
6) ວັດຖຸທີ່ມີແຮງດັນສູງຈະເປັນສານເຄມີ ຫລື ບໍ່ກໍ່ຕາມ(ບັ້ງແກັດ,ບັ້ງອົກຊີ, ສະເປ ແລະ ອື່ນໆ)
7) ເງິນສົດ ຫລື ພັນທະບັດທີທຽບເທົ່າເງິນສົດ
8) ປະເພດວັດຖຸມີຄ່າ(ເງີນ, ຄໍາ ແລະ ອື່ນຯ)
9) ປະເພດສັດລ້ຽງ ຫລື ສັດທີມີຊີວິດ
10) ປະເພດອາຫານສົດ, ອາຫານແຊ່ແຂງ, ຫມາກໄມ້ທີມີກິ່ນເຫມັນ ແລະ ບູດເໜົ່າງ່າຍ
ຖ້າກໍລະນີລູກຄ້າຝ່າຝືນຈັດສົ່ງຈັດສົ່ງສິນຄ້າປະເພດທີເຮົາລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກການເສຍຫານໃດໆທັງຫມົດ. ກໍລະນີເກີດຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການຈັດສົ່ງພັດສະດຸຂອງລູກຄ້່າ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກໆ ຄວາມເສຍຫາຍທັງຫມົດລວມທັງຕົ້ນທຶນຂອງການຈັດສົ່ງໃນຄັ້ງນັ້ນ.
4. ພັດສະດຸ ຫລື ສິນຄ້າທີບໍ່ສາມາດເອີ້ນຄ່າເສຍຫາຍໄດ້
– ສິນຄ້າ ແລະ ພັດສະດຸຕ້ອງຫ້າມ
– ສິນຄ້າ ແລະ ພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ
– ອາຫານທີ່ເຫນົ່າເປື່ອຍໃນບັນຈຸພັນ ຫລື ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ
– ເອກະສານ, ໃບແຈ້ງຫນີ້ ຫລື ໃບຮັບເງີນຕ່າງໆ
– ສິນຄ້າທີເປັນຂອງແຫລວ ເຊັ່ນ: ຄຣີມ, ເຈວ, ໂລເຊັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ
5. ການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ
1) ການຈັດສົ່ງຖືວ່າສໍາເລັດຖ້າພັດສະດຸຖືກສົ່ງໄປເຖິງປາຍທາງທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບມອບສິດຂົນສົ່ງ
2) ຖ້າຜູ້ຮັບເຄື່ອງບໍສະດວກຮັບພັດສະດຸຕາມທີ່ຢູ່, ສາມາດໃຫ້ບຸກຄົນທີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນເຊັນຮັບແທນ(ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຈາກຜູ້ຮັບໃນບິນ) ຫລື ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຮັບເຄື່ອງປະສານຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫລື ຫມູ່ຮວ່ມງານເຊັນຮັບແທນໄດ້.
6. ຫລັກຖານການຈັດສົ່ງ
1) ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລາຍເຊັນຈາກຜູ້ຝາກເພື່ອເປັນຫລັກຖານການມອບສິດຂົນສົ່ງ.
2) ໃນກໍລະນີຜູ້ຮັບບໍ່ສາມາດຮັບເຄື່ອງສາມາດໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບແທນໄດ້, ແຕ່ພະນັກງານຈັດສົ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນໂຕຕົ້ນ ແລະ ເຊັນຮັບແທນຈາກລູກຄ້າເພື່ອເປັນຫລັກຖານອ້າງອິງ.
3) ການຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ
– ຕິດຕໍ່ຫາເບີໂທປາຍທາງ(ເບີຜູ້ຮັບ)ບໍ່ໄດ້
– ຜູ້ຮັບປະຕິເສດຮັບພັດສະດຸ, ພັດສະດຸດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງກັບໄປຫາຜູ້ຝາກ ແລະ ຜູ້ຝາກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ
– ຜູ້ຮັບບໍ່ສາມາດລະບຸຕໍາແຫນ່ງ ຫລື ສະຖານທີຈັດສົ່ງທີຊັດເຈນ
ຜູ້ຮັບພັດສະດຸຂໍເລື່ອນການຈັດສົ່ງເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ສະດວກຮັບ
– ທີ່ຢູ່,ເບີໂທປາຍທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້
– ຜູ້ຝາກຂໍຍົກເລີດການຈັດສົ່ງ(ແຕ່ຜູ້ຝາກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ)
– ຖ້າພັດສະດຸຈັດສົ່ງບໍ່ສໍາເລັດ,ພັດສະດຸຈະຖືກສົ່ງກັບໄປຫາຜູ້ຝາກ ແລະ ຜູ້ຝາກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ
7. ການຈັດສົ່ງຫລ້າຊ້າ
ການຈັດສົ່ງຫລ້າຊ້າແມ່ນຫມາຍເຖິງການຈັດສົ່ງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາເກີນມື້ຈັດສົ່ງໂດຍປະມານໄວ້, ວັນທີ່ໃນການຈັດສົ່ງທີທາງບໍລີສັດກໍານົດແມ່ນວັນທີໂດຍປະມານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆທັ້ງສີ້ນ.
8. ຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ
ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງແມ່ນຊໍາລະຢູ່ຕົ້ນທາງ ແລະ ຄິດໄລ່ຕາມວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ຄິດໄລ່ຕາມນໍ້າຫນັກ ແລະ ຂະຫນາດ.
2) ການປຽບທຽບຂະຫນາດຂອງພັດສະດຸ(ຂະຫນາດຄວາມຍາວ, ກວ້າງ ແລະ ສູງບວກກັນ)ແລະ ນໍ້າຫນັກລວມ, ຖ້າໂຕໃດສູງແມ່ນເຮົາເອົາໂຕນັ້ນມາຄິດໄລ່ລາຄາຂົນສົ່ງ. ພັດສະດຸທີ່ມີຂະຫນາດ ແລະ ນໍ້າຫນັກຕ່າງກັນຈະມີຊວ່ງລາຄາທີ່ຕ່າງກັນ.
3) ນອກຈາກຄ່າບໍລິການແລ້ວອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆເຊັ່ນຄ່າບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງ(ຖ້າມີ), ຄ່າປະກັນໄພສີນຄ້າ, ຄ່າສົ່ງຄືນພັດສະດຸ, ຄ່າບໍລິການດວ່ນພິເສດ(ຖ້າມີ) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫລົ່ານີ້ອາດມີການປັບຫລືປ່ຽນແປງແຕ່ຈະມີເອກະສານແຈ້ງການລວ່ງຫນ້າ)
9. ປ່ຽນທີ່ຢູ່ປາຍທາງ ຫລື ປ່ຽນທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງໃຫມ່
1) ຖ້າຜູ້ສົ່ງພັດສະດຸບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີຢູ່ ແລະ ເບີໂທປາຍທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທາງບໍລິສັດຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສົ່ງເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສາມາດຈັດສົ່ງສໍາເລັດ.
2) ຫາກຜູ້ຮັບເຄື່ອງຂໍປ່ຽນສະຖານທີຈັດສົ່ງໃຫມ່,ຈະຕ້ອງໂທພົວພັນກັບຕົ້ນທາງ(ຜູ້ຝາກ)
ກໍລະນີປ່ຽນບ່ອນຮັບໃຫມ່(ແຂວງອື່ນ)ທາງບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄິດໄລ່ຄາບໍລິການເພີ່ມ.

3) ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການກວດເຄື່ອງ ແລະ ພັດສະດຸກ່ອນຝາກ, ເນື່ອງຈາກຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງການຂົນສົ່ງ, ໃນການຂົນສົ່ງທາງໄກອາດມີເຈົ້າຫນ້າທີພາກລັດ ດໍາເນີນການກວດພັດສະດຸ ຫລື ຊຸ່ມກວດພັດສະດຸບາງແກັດກ່ອງ, ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການກວດແຊັກຂອງພາກລັດ, ໃນກໍລະນີນີ້ທາງບໍລິສັດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ສົ່ງສີນຄ້າ ຫລື ຜູ້ຮັບສີນຄ້າກ່ອນລ່ວງຫນ້າ.
10. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງບໍລິສັດ
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງບໍລິສັດຕໍ່ພັດສະດຸໃດຫນຶ່ງນັ້ນແມ່ນຈໍາກັດສະເພາະການສູນຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງໃນການຂົນສົ່ງ, ທາງບໍລິສັດມີການຮັບປະກັນພື້ນຖານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 500,000ກີບ/ຕໍ່ຫນຶ່ງກ່ອງພັດສະດຸ.
2) ການຊື້ປະກັນໄພເພີ່ມ: ກໍລະນີສົ່ງພັດສະດຸ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງການຊື້ປະກັນເພີ້ມ,ຄ່າປະກັນ ແມ່ນ 3% ຂອງມູນຄ່າເຄື່ອງ ເຊີ່ງ ຈະມີວົງເງິນປະກັນສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 25.000.000 ກີບ ໂດຍພັດສະດຸ ຕ້ອງຢູ່ໃນເງື່ອນການຮັບປະກັນ ຂອງບໍລິສັດ,ຖ້າເປັນການໄປຮັບຢູ່ບ້ານ ທາງບໍລິສັດ ຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ເສີມປະເພດປະກັນໄພໄດ້.
3) ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
– ການສູນຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພັດສະດຸທີລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ
– ການສູນຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີເກີດຂື້ນທີ່ນອກເຫນືອຈາກການຄວມຄຸມຂອງທາງບໍລິສັດ(ເບິ່ງຂໍ້11)
– ການສູນເສຍ ຫລື ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ ຫລື ຈາກການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນ.
11. ສະຖານະການທີ່ນອກເຫນືອຈາກການຄວບຄຸມ
ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິນຄ້າ ເເລະ ພັດສະດຸທີ່ສູນຫາຍ ແລະ ເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກໄພທໍາມະຊາດ ເເລະ ເຫດນອກເໜືອຈາກການຄວບຄຸມ, ຖືກໂຈນປຸ້ນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍການເສື່ອມສະພາບໃນຕົວຂອງພັດສະດຸ.