ສະຫຼຸບຜົນງານປີ 2017

ສໍາລັບສາຂາຂົວມິດຕະພາບ 4 ຖືວ່າວຽກງານຜ່ານແດນສາກົນພົ້ນເດັ່ນກ່ວາຫມູ່ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນວຽກງານນໍາເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ຕາມມາດ້ວຍອຸປະກອນຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ມາຮັບໃຊ້ໂຄ່ງການໂດຍໃຊ້ຈໍານວນລົດໃນການປຽບທຽບມີໂຕເລກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຜ່ານແດນສາກົນ
 • ນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກ
 • ນໍາເຂົ້າພາຍໃນ
 • ຍົກເວັ້ນພາສີ

ສໍາລັບສາຂາດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນຖືວ່າວຽກງານຜ່ານແດນສາກົນພົ້ນເດັ່ນກ່ວາຫມູ່ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນວຽກງານນໍາເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ຕາມມາດ້ວຍອຸປະກອນຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ມາຮັບໃຊ້ໂຄງການໂດຍໃຊ້ຈໍານວນລົດໃນການປຽບທຽບມີໂຕເລກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຜ່ານແດນສາກົນ
 • ນໍາເຂົ້າພາຍໃນ
 • ສົ່ງອອກ
 • ຍົກເວັ້ນພາສີ

ໂຕເລກປຽບທຽບການບໍລິການແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ

 • ຜ່ານແດນສາກົນ
 • ນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກ
 • ສົ່ງອອກ
 • ຍົກເວັ້ນພາສີ
 • ນໍາເຂົ້າພາຍໃນ

ໂຕເລກປຽບທຽບການບໍລິການລະຫວ່າງດ່ານບໍ່ເຕັນ ກັບ ດ່ານຂົວ 4

 • ດ່ານພາສີສາກົນຂົວ 4
 • ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ

ດັ່ງທີເຫັນບົດລາຍງານຫຍໍ້ຂ້າງເທິ່ງນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຖິງການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມສໍາເລັດເລົ່ານັ້ນຈະບໍ່ເກີດຂື້ນເລີຍ ຖ້າຂາດການເຊື່ອຫມັ້ນ ແລະ ຄວາມທຸ້ມແທ້ຈາກອ້າຍນອ້ງພະນັກງານ ຮຸ່ງອາລຸນຫມົດທຸກຄົນ.