ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດ ສາຂາໃໝ່ ວັນທີ່ 29/05/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດ ສາຂາໃໝ່ ອີກ 5 ສາຂາ – ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ – ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ – ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື – ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ – ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ ວັນທີ່ 29/05/2019