ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ກຳລັງຈະຂະຫຍາຍສາຂາອີກ 6 ສາຂາ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ກຳລັງຈະຂະຫຍາຍສາຂາອີກ 6 ສາຂາ – ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ – ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ – ສາຂາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ – ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ – ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ – ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື